หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
นายภาสวงศ์ วัชราไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
“ เกษตรกรรมชั้นดี มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อม
สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ดูแลสุขภาพด้วยกีฬาการศึกษาได้รับโอกาสทุกคน
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม
 
พันธกิจ
 
 
    พันธกิจที่ 1 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
    พันธกิจที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่มีอยู่เดิมและได้รับโอน
    พันธกิจที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้
    พันธกิจที่ 4 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น
    พันธกิจที่ 5 พัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    พันธกิจที่ 6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
    พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคง และปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
    พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม และความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
    พันธกิจที่ 9 พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของคนจนในชนบท รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเครือข่ายชุมชน เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้
    พันธกิจที่ 10 ส่งเสริมสังคมเกษตรกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจการเกษตรให้เข้มแข็ง
 
ยุทธศาสตร์
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ ให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้
  ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงเส้นทางการคมนาคม ให้มีความสะดวกครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ก่อสร้างและขยายเขตระบบประปา พร้อมจัดหาแหล่งน้ำทดแทน
  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมศักยภาพ และขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
  ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนา และส่งเสริมการศึกษา
  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
  การพัฒนา และส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
  การพัฒนา และส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  การพัฒนา และสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
  การพัฒน าและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
  การพัฒนา และส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  สร้างจิตสำนึกร่วมกันป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
  การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกวิธี
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมือง และสังคม
  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล