ลักษณะทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม


ด้านสังคม

1 การศึกษา

 

 

 

 

-  โรงเรียนประถมศึกษา

จำนวน

4

แห่ง

 

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา  (โรงเรียนขยายโอกาส)

จำนวน

1

แห่ง

 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน

1

แห่ง

 

-  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

จำนวน

2

แห่ง

 

-  ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล

จำนวน

1

แห่ง

2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 

 

 

 

ตำบลแจงงามมีวัด   จำนวน   8   แห่ง    ได้แก่

 

-  วัดสระเตย

หมู่ที่ 

1

 

 

-  วัดหนองพงษ์เจริญสุข

หมู่ที่ 

1

 

 

-  วัดโคกพระ

หมู่ที่ 

2

 

 

-  วัดวังน้ำโจน

หมู่ที่ 

3

 

 

-  วัดแจงงาม

หมู่ที่ 

4

 

 

-  วัดศรีทองคำเจริญธรรม

หมู่ที่ 

4

 

 

-  วัดก้อนแก้ว

หมู่ที่ 

6

 

 

-  วัดดงเชือก

หมู่ที่ 

7

 

3  สาธารณสุข

 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแจงงาม

จำนวน

1

แห่ง

 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำโจน

จำนวน

1

แห่ง

 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งบ่อแร่

จำนวน

1

แห่ง

 

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                              จำนวนร้อยละ  100 

4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 

 

 

-  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

จำนวน

92

คน

 

-  ป้อมยาม (สภ. หนองหญ้าไซ)

จำนวน

1

แห่ง

 

-  รถบรรทุกน้ำขนาด  6,000  ลิตร

จำนวน

1

คัน