แบบสำรวจความคิดเห็น

วันที่คำถาม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ตัวเลือก
1 ตุลาคม 2562 หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
40
12
1 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการปรับปรุงวิธีการและคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้น
31
12
1 ตุลาคม 2562 เมื่อมีข้อกังวล/สงสัย เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการชี้แจงและตอบคำถามได้อย่างชัดเจน
37
11
1 ตุลาคม 2562 ช่องทางสำหรับการเผยแพร่ข้อมูล/ผลการดำเนินงานประจำปี ของหน่วยงาน มีหลากหลายช่องทาง
36
17
1 ตุลาคม 2562 การให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด
39
16
1 ตุลาคม 2562 คุณพอใจกับการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ของ อบต.แจงงาม หรือไม่
47
10
10 ธันวาคม 2558 คุณพอใจกับเว็บไซต์ใหม่หรือไม่?
153
25