คู่มือปฏิบัติงาน

หัวข้อโดยเข้าชม
แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 มิได้กำหนดไว้admin39
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยadmin44
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 admin35
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535admin141
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522admin133
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545admin198
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546admin211
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันadmin216
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 - 2554admin199
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันadmin230
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534admin206
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542admin201
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542admin191
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558admin269
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555admin192
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563admin194
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562admin201
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงามadmin458
ประกาศประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแจงงามadmin460
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพadmin478