คู่มือปฏิบัติงาน

หัวข้อโดยเข้าชม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535admin40
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522admin43
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545admin112
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546admin115
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันadmin118
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 - 2554admin104
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันadmin133
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534admin112
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542admin109
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542admin109
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558admin142
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการลาของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2555admin113
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563admin105
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562admin115
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงามadmin363
ประกาศประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแจงงามadmin368
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพadmin368