องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

โพสต์ข้อมูลโดย : คุณจัดการ ลูแลทั่วทิศ