การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 

โพสต์ข้อมูลโดย : คุณจัดการ ลูแลทั่วทิศ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.แจงงาม ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยปลัด อบต.แจงงาม สมาชิกสภา อบต. ผอ.รพ.สต.บ้านวังน้ำโจน ผอ.โรงเรียนบ้านแจงงาม และตัวแทนภาคประชาคม  เพื่อร่วมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
คำอธิบายภาพ: เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.แจงงาม ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยปลัด อบต.แจงงาม สมาชิกสภา อบต. ผอ.รพ.สต.บ้านวังน้ำโจน ผอ.โรงเรียนบ้านแจงงาม และตัวแทนภาคประชาคม เพื่อร่วมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.แจงงาม ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยปลัด อบต.แจงงาม สมาชิกสภา อบต. ผอ.รพ.สต.บ้านวังน้ำโจน ผอ.โรงเรียนบ้านแจงงาม และตัวแทนภาคประชาคม  เพื่อร่วมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
คำอธิบายภาพ: เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.แจงงาม ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยปลัด อบต.แจงงาม สมาชิกสภา อบต. ผอ.รพ.สต.บ้านวังน้ำโจน ผอ.โรงเรียนบ้านแจงงาม และตัวแทนภาคประชาคม เพื่อร่วมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.แจงงาม ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยปลัด อบต.แจงงาม สมาชิกสภา อบต. ผอ.รพ.สต.บ้านวังน้ำโจน ผอ.โรงเรียนบ้านแจงงาม และตัวแทนภาคประชาคม  เพื่อร่วมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
คำอธิบายภาพ: เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อบต.แจงงาม ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยปลัด อบต.แจงงาม สมาชิกสภา อบต. ผอ.รพ.สต.บ้านวังน้ำโจน ผอ.โรงเรียนบ้านแจงงาม และตัวแทนภาคประชาคม เพื่อร่วมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป