องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

โพสต์ข้อมูลโดย : คุณจัดการ ลูแลทั่วทิศ

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: