วันที่ 3 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม โดยนายอำนาจ แตงโสภา นายกอบต.แจงงาม นายจักรพันธ์ พานิช ปลัดอบต.แจงงาม นางศุภากร ปรึกษา รองปลัดอบต.แจงงาม ได้ทำการส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 2,160 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลขนาด 450 ml จำนวน 72 ขวด ให้กับรพ.สต.แจงงามเพื่อดำเนินการส่งมอบให้กับประชาชนในตำบลแจงงามต่อไป !!! 

โพสต์ข้อมูลโดย : คุณจัดการ ลูแลทั่วทิศ

วันที่ 3 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม โดยนายอำนาจ แตงโสภา นายก อบต.แจงงาม นายจักรพันธ์ พานิช ปลัด อบต.แจงงาม นางศุภากร ปรึกษา รองปลัด อบต.แจงงาม ได้ทำการส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 2,160 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลขนาด 450 ml จำนวน 72 ขวด ให้กับ รพ.สต.แจงงามเพื่อดำเนินการส่งมอบให้กับประชาชนในตำบลแจงงามต่อไป

คำอธิบายภาพ: