ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

โพสต์ข้อมูลโดย : คุณจัดการ ลูแลทั่วทิศ

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงาน คณะวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมมา ณ โอกาสนี้ครับ...

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: