การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแจงงาม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม 

โพสต์ข้อมูลโดย : คุณจัดการ ลูแลทั่วทิศ

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: