ขอเชิญบุคลากรสังกัด อบต.แจงงาม ร่วมตอบแบบวัดการรับรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

โพสต์ข้อมูลโดย :