ข่าวสาร   อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม - ( )
   ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบวัดการรับรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 - 31 พ.ค. 65 - ( 1 มีนาคม 2565 )
   ขอเชิญบุคลากรสังกัด อบต.แจงงาม ร่วมตอบแบบวัดการรับรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 - 31 พ.ค. 65 - ( 1 มีนาคม 2565 )
   โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม - ( )
   ประกาศคุณสมบัติและลักษรธต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งฯ - ( 6 ตุลาคม 2564 )
   ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบร่ิหารส่วนตำบลแจงงาม - ( 6 ตุลาคม 2564 )
   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบร่ิหารส่วนตำบลแจงงาม - ( 6 ตุลาคม 2564 )
   บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(กรมธนารักษ์) - ( )
   ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ( )
   ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ( )
   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 - ( )
   ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 - ( )
   รายงานผลทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม - ( 24 กุมภาพันธ์ 2564 )
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของ อบต.แจงงาม - ( 8 มิถุนายน 2564 )
   ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ - ( 25 พฤษภาคม 2564 )
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัด กองคลัง - ( 30 เมษายน 2564 )
   ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ - ( 9 มีนาคม 2564 )
   เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ( ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC? )
   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม - ( 27 มกราคม 2563 )