ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม


ลักษณะที่ตั้ง

1 ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลแจงงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอหนองหญ้าไซ ประมาณ  12  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 70 กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  66 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,250 ไร่

2  อาณาเขต

 

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ อบต.หนองมะค่าโมง  อ.ด่านช้าง และ อบต.หนองกระทุ่ม  อ.เดิมบางนางบวช

 

ทิศใต้

ติดต่อกับ  อบต.ทัพหลวง  อ.หนองหญ้าไซ

 

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ  อบต.หนองโพธิ์  อ.หนองหญ้าไซ

 

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ  อบต.หนองขาม  อ.หนองหญ้าไซ

3  ภูมิประเทศ

 

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลูกคลื่นลอนลาดสลับกับลอนชัน  และมีที่ราบเป็นบางส่วน

4  จำนวนหมู่บ้าน  8  หมู่

 

หมู่ที่  1

บ้านสระเตย

 

หมู่ที่  2

บ้านโคกพระ

 

หมู่ที่  3

บ้านวังน้ำโจน

 

หมู่ที่  4

บ้านแจงงาม

 

หมู่ที่  5

บ้านโปร่งกระมั่ง

 

หมู่ที่  6

บ้านก้อนแก้ว

 

หมู่ที่  7

บ้านดงเชือก

 

หมู่ที่  8

บ้านหนองหญ้าดอกขาว