ลักษณะทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม


ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของตำบลแจงงาม

1 การเกษตร

                 ในตำบลแจงงาม มีพื้นที่ทำการเกษตร  34,022 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุด คือ 28,475 ไร่  รองลงมาคือพื้นที่นาข้าว  9,344 ไร่  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางแสดงพื้นที่ในตำบล และจำนวนพื้นที่การเกษตร ตำบลแจงงาม จำแนกตามรายหมู่บ้าน

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

 

พื้นที่ทั้งหมด  (ไร่)

พื้นที่การเกษตร  (ไร่)

1

สระเตย

4,802

4,445

2

โคกพระ

4,950

4,232

3

วังน้ำโจน

4,841

4,638

4

แจงงาม

7,417

6,716

5

โปร่งกระมั่ง

4,857

4,560

6

ก้อนแก้ว

4,827

3,705

7

ดงเชือก

4,614

2,344

8

หนองหญ้าดอกขาว

4,942

2,442

รวม

8 หมู่บ้าน

41,250

34,022

ที่มา : แผนพัฒนาการเกษตร ตำบลแจงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม (พ.ศ. 2559 - 2563)

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร

พื้นที่ทั้งหมด

(ไร่)

พื้นที่การเกษตร (ไร่)

อ้อย

ข้าว

ไม้ผล

พืชผัก

มันสำ   ปะหลัง

ประมง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

อื่น ๆ

นาปี

นาปรัง

1

191

4,802

2,580

1,830

350

-

-

-

-

-

35

2

111

4,950

3,020

2,145

2,145

-

7

-

-

-

-

3

129

4,841

4,577

58

58

-

3

-

-

-

-

4

181

7,417

5,874

842

842

-

-

-

-

-

-

5

153

4,857

4,194

363

363

3

-

-

-

-

-

6

100

4,827

3,626

21

21

-

-

58

-

-

-

7

96

4,614

2,250

91

91

5

-

-

-

-

-

8

121

4,942

2,354

62

62

-

21

5

-

-

-

รวม

1,082

41,250

28,475

5,412

3,932

8

31

63

-

-

35

ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานประจำตำบลแจงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ

 

2 ปศุสัตว์

 

- ประเภทสัตว์ที่เลี้ยง  ได้แก่  สุกร  โค  ไก่ เป็ด  กระบือ

 

- ฟาร์มเลี้ยงไก่    

จำนวน

3

แห่ง

 

- ฟาร์มเลี้ยงสุกร  

จำนวน

4

แห่ง

3 อุตสาหกรรม

 

 

 

 

- โรงสีข้าว                  

จำนวน

1

แห่ง

4 การพาณิชย์

 

 

 

 

- ร้านค้าเบ็ดเตล็ด        

จำนวน

51

แห่ง

 

- ร้านขายอาหาร   

จำนวน

4

แห่ง

 

-  สถานบริการน้ำมัน

จำนวน

2

แห่ง

 

-  อู่ซ่อมรถ

จำนวน

8

แห่ง

 

-  บ้านเช่า

จำนวน

7

แห่ง

5 เศรษฐกิจชุมชน

 

 

 

หมู่ที่ 1

 

 

-  กลุ่มอาชีพเย็บผ้า  

-  กลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกเมล่อน

หมู่ที่ 2

 

 

-  กลุ่มแม่บ้านทำขนมขาย

-  กลุ่มอาชีพเย็บผ้า   

หมู่ที่ 3

 

 

-  กลุ่มอาชีพทำไม้กวาด

-  กลุ่มอาชีพเย็บผ้า 

หมู่ที่ 4

 

 

-  กลุ่มอาชีพเย็บผ้า  

-  กลุ่มอาชีพแม่บ้าน  

หมู่ที่ 5

 

 

-  กลุ่มอาชีพเย็บผ้า

-  กลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมือง

หมู่ที่ 6

 

-  กลุ่มอาชีพเย็บผ้า

 

 

-  กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า

หมู่ที่ 7

 

-  กลุ่มอาชีพเย็บผ้า  

หมู่ที่ 8

 

 

 

 

-  กลุ่มอาชีพเย็บผ้า

-  กลุ่มเพาะเห็ดฟางเสริมรายได้

-  กลุ่มอาชีพสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก

-  กลุ่มอาชีพผลิตน้ำยาอเนกประสงค์