คู่มือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


1. คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

2. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

3. การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน