แผนอัตรากำลังสามปี


1. แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2564 - 2566

2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ