แผนพัฒนาบุคลากร


1. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลือนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

3. แนวทางปฏิบัติกรณีมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 มิได้กำหนดไว้

4. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศน์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

5. ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563