การดำเนินงานประจำปี

หัวข้อโดยเข้าชม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564admin43
รายงานการประชุมพนักงาน ประจำเดือนมีนาคม 2565admin62
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565admin57
การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565admin121
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 admin49
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 admin71
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนadmin61
ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสฯadmin39
ประกาศมาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานadmin40
ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างadmin43
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันadmin44
บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันadmin41
ประกาศนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนadmin37
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสadmin54
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจadmin36
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเผยเเพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะadmin41
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)admin159
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะadmin41
ประกาศช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนadmin37
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลadmin135
คำสั่ง การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนadmin127
การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.admin122
รายงานสรุปผลการพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงามadmin129
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานadmin290
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564admin265
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต.แจงงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563admin306
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)admin301
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแจงงามadmin481
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดืกอน (ต.ค.63 - มี.ค.64)admin303