การดำเนินงานประจำปี

หัวข้อโดยเข้าชม
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลadmin47
คำสั่ง การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนadmin48
การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.admin45
รายงานสรุปผลการพิจารณาทบทวนข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงามadmin46
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานadmin193
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563admin169
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต.แจงงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563admin220
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)admin212
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแจงงามadmin390
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดืกอน (ต.ค.63 - มี.ค.64)admin210